Š.g. 15. martā Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS) reģistrējusi Latvijas standarta statusā vairākus bibliotēku nozarei un saskarnozarēm saistošus standartus.

Ar titullapas tulkojuma metodi reģistrētie standarti (standarta pamatteksts ir angļu valodā):

 
LVS ISO/TR 19814:2018: Informācija un dokumentācija. Krājuma pārvaldība arhīvos un bibliotēkās (ISO/TR 19814:2017: Information and documentation – Collections management for archives and libraries)

 Tehniskais ziņojums sniedz norādījumus un ieteikumus arhīvu un bibliotēku krājumu saglabāšanā, uzturēšanā un izpētē, izmantojot ieteikumus un vadlīnijas arhīvu un bibliotēku saglabāšanas plānošanā un fizisko kolekciju pastāvīgā apsaimniekošanā un pārvaldīšanā. 

 

 LVS ISO 17068:2018: Informācija un dokumentācija.  Uzticama trešās puses elektronisko dokumentu glabātava (ISO 17068:2017: Information and documentation – Trusted third party repository for digital records)

 Standarts precizē prasības uzticamai trešās puses elektronisko dokumentu glabātavai, lai nodrošinātu digitālo ierakstu integritāti un autentiskumu, kā arī kalpotu kā ticams pierādījumu avots. 

 

 LVS ISO 20614:2018: Informācija un dokumentācija. Datu apmaiņas protokols sadarbspējai un saglabāšanai (ISO 20614:2017: Information and documentation – data exchange protocol for interoperability and preservation) 

 Standartā noteikta standartizēta sistēma dažādiem datiem (ieskaitot gan datus, gan ar tiem saistītos metadatus) apmaiņas darījumos starp arhīvu un patērētājiem. Tiek ņemti vērā apmaiņās definētie darījumi – pārvietošana, piegāde, izvietošana, pārveidošana un atjaunošana, ko partneri var izmantot, lai apmainītos ar datu objektiem. 

 

LVS ISO 3297:2018: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN). 5 izd. (ISO 3297:2017: Information and documentation International standard serial number (ISSN). 5th ed.)

Šis starptautiskais standarts ir piektais un patlaban jaunākais izdevums, kas nosaka un sekmē standartkoda (ISSN) lietošanu seriālizdevumu un citu turpinājumresursu nepārprotamai identificēšanai. Jaunais standarts aizstāj iepriekšējos un ir spēkā no 15.03.2018. 

 

LVS ISO 2108:2018: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā grāmatu standartnumerācija (ISBN). 5 izd. (ISO 2108:2017: Information and documentation International standard book number (ISBN). 5th ed.)

Šis starptautiskais standarts ir piektais un patlaban jaunākais izdevums, kas nosaka ISBN piešķiršanas un izmantošanas noteikumus, ISBN sistēmas administrēšanu. Starptautiskā grāmatu standartnumerācija (ISBN) ir starptautiski atzīta par identifikācijas sistēmu izdevējdarbībā un grāmatu tirdzniecībā. ISBN numuri pavada monogrāfiskās publikācijas no to tapšanas brīža cauri piegāžu un izplatīšanas ķēdei. Jaunais standarts aizstāj iepriekšējos un ir spēkā no 15.03.2018. 

 

Ar visa standarta teksta tulkojumu latviešu valodā reģistrētais standarts:


LVS ISO 18461:2018: Starptautiskā muzeju statistika (ISO 18461:2016: International museum statistics) 

Starptautiskais standarts sniedz statistikas vākšanas un pārskatu veidošanas vadlīnijas muzeju pakalpojumu piedāvātājiem, lai sekmētu stratēģisko plānošanu un muzeju iekšējo pārvaldību, informētu ieinteresētās puses, veicinātu izpratni par muzeju lomu un ieguldījumu sabiedrībā, kā arī, lai salīdzinātu un apkopotu rezultātus reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī. 

 

Ar iepriekš uzskaitītajiem un citiem nozares standartiem var iepazīties LVS Standartu lasītavā, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) un Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavā (M stāvā).


NOZARES STANDARTI
  

 
Informāciju sagatavoja:

Inta Virbule

Standartizācijas eksperte

Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: inta.virbule@lnb.lv

Tālr.: 67716195

Tagi: Standartizācija, Standarti