Man visi gudrie vārdi Sen garlaicīgi kļuva, Tik sirds, tik sirds un saule man tuva. Kārlis Skalbe 07.11.1879.- 15.04.1945.

Skalbe, Kārlis. Sirdsbalss : pasakas : : dzeja : : publicistika / Kārlis Skalbe ; izlasi veidoja Vita Hermane. - [b.v.] : [b.i.], 2005. - 199 lpp.
        ISBN 9984724182.

Izlase jaunatnei un tiem, kas interesējas par Kārļa Skalbes daiļradi.

Krājumā apvienotas pasakas, dzeja un fragmenti no "Mazajām piezīmēm", lai lasīšanas gaitā radušās noskaņas un asociācijas cita citu bagātinātu.

 

Skalbe, Kārlis. Pasakas / Kārlis Skalbe ; sast. E. Melbārzde ; J. Sudrabkalna iev. Kārļa Skalbes pasakas, 5.-12.lpp. ; māksl. A. Lamsters. - Rīga : Liesma, 1979. - 278 lpp. : il. ; 21 cm.
        Saturs: Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties; Ezerieša meita; Piecpadsmit; Apakšzeme; Karaļa krāsnkuris; Nabaga bramins; Pasaka par vērdiņu; Kaķīša dzirnavas; Jūras vārava; Mūžīgais students un viņa pasaka; Pelnrušķīte; Milzis; Bendes meitiņa; Ķēniņa dēla trīs dārgumi; Meža balodītis; Sarkangalvīte; Ceriņu krūms; Pasaka par zelta ābeli; Uziņš; Papardes zieds; Kā Jānis brauca nezināmo meklēt; Jūdass; Pasaka par pelīti; Labuma meklētājs; Pasaku pūķis; Taurētājs; Pasaka par vecāko dēlu; Vilkacis; Par neizdodamo dālderi; Pasaka par vara vīru; Ķēniņa svārki; Divi draugi; Pieticīgais zvejnieks; Melnais Pēteris; Raganas māja; Dvēseļu mežs; Lācis un pelīte; Kalna gars un milzis; Brīnuma vācelīte; Ziemsvētki mežā; Ūdens māte; Kad koki runāja; Milzis Bužabārda; Pēdējais prieks; Malēja; Zaļā jaunava; Dzelzu puika; Sarkanā puķe; Burvja sirds; Ceļš uz pavasari; Gulbju jaunava; Pārvēršanās; Kalns, kas dziedāja; Sēņotājs; Laimes sala; Dzeltenais putns; Meža māte.

Krājumā sakopotas 27 latviešu pasaku meistara labākās pasakas. Tās aicina lasītāju prom no pelēkās ikdienas, kur debesis tik zemas, ka aiz tām var karoti aizbāzt. Savos darbos dzejnieks meklē un atrod cilvēka sirds skaistumu, parāda tā gatavību ziedoties, visu piedot.
Skalbe, Kārlis. Dzīvības siltums : Stāsti un tēlojumi / Kārlis Skalbe ; sast. un pēcv. Kārļa Skalbes stāsti un tēlojumi, 167.-172.lpp., sarakst. I. Treimane ; A. Griguļa iev., 5.-6.lpp. ; Māksl. M. Rikmane. - Rīga : Liesma, 1980. - 174 lpp. : il. ; 20 cm.

Skalbe, Kārlis. Mazās piezīmes / Kārlis Skalbe ; B.Pētersones pēcv. - Rīga : Zinātne, 1990. - 415,[1] lpp.        ISBN 5796607464.

Krājums tiem, kas interesējas par latviešu literatūru un Latvijas vēsturi. Krājumā attēlota Latvijas tapšana un tās patstāvības gadu tēlojumi. Izpaužas rakstnieka dziļā līdzjūtība tautas liktenim, viņa gaišā politiskā doma un lielā ticība neatkarības idejai.

Skalbe, Kārlis. Saules vārdi : [Dzeja]: Izlase / Kārlis Skalbe ; [Sast. un pēcv., 227.-233 lpp., sarakst. Ā. Elksne. Il. H. Purviņš]. - Rīga : Liesma, 1969. - 239 lpp. : il. ; 14 cm.
        Saturs: No krāj.: Cietumnieka sapņi (1902). Kad ābeles zied (1904). Zemes dumos (1906). Veļu laikā (1907). Emigranta dziesma (1909). Sirds un saule (1910). Sapņi un teikas (1912). Daugavas viļņi (1918). Pēclaikā (1923). Vakara ugunis (1927). Zāles dvaša (1931). Klusuma meldijas (1941.)

         Vienkāršība, sirsnība, dara Skalbes dzeju viegli uztveramu. Visos dzejoļu krājumos un pasakās jūtams, ka dzejniekam vienmēr bijusi tuva latviešu tautas folklora.

 Ziņu sagatavoja:
Dina Ozola