Gaujienas bibliotēkas

krājuma komplektēšanas politika

2016.- 2020.gads

 

   Gaujienas bibliotēka ir Apes novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Bibliotēka piedāvā uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, novadpētniecības datu bāzi (informācija par novada vēsturi, kultūru, attīstību, novadniekiem), autorizētās datu bāzes www.letonika.lv un www.news.lv 

Bibliotēka darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, t.sk., Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citiem LR likumiem un MK noteikumiem, Gaujienas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumiem. Nolikums un bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti Apes novada domes sēdē 24.03.2016. Lēmums nr. 42 ( protokols Nr.6, 10.p.). Gaujienas bibliotēkas finanšu līdzekļus veido Apes novada domes piešķirtie budžeta līdzekļi.

 

Galvenie uzdevumi:

 • plānot līdzekļus no pašvaldības budžeta krājuma papildināšanai ne mazāk kā 2.00 EUR uz 1 iedzīvotāju;
 • atjaunot bibliotēkas krājumu, ik gadus iegādājoties jaunus izdevumus ne mazāk kā 5% apmērā no bibliotēkas kopējā krājuma;
 • piedalīties LNB un VKKF atbalstītajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”;
 • nodrošināt krājuma aktualitāti, regulāri veicot krājuma rekomplektēšanu no nepieprasītiem, novecojušiem izdevumiem.

 

Gaujienas bibliotēkas krājuma komplektēšanu nosaka: lietotāju pieprasījums, bibliotēkas funkcijas (informēt, izglītot, izklaidēt); finanšu līdzekļu apjoms un izdevēju piedāvājums. Bibliotēkas darbības prioritāte - bezmaksas pieejamības nodrošināšana.

 

Mērķi:

 • attīstīt bibliotēku par vietu mūžizglītībai un pašmācībai, atbalstot un nodrošinot visa vecuma cilvēkiem iespēju pārveidot un uzlabot dzīvi ar informāciju, jaunām zināšanām un prasmēm;
 • pilnveidot klientu apkalpošanas kvalitāti, attīstot jaunus pakalpojums un nodrošinot tiem publicitāti;
 • attīstīt un pilnveidot novadpētniecības datu bāzi, papildinot to ar informāciju par pagasta ievērojamiem cilvēkiem, dabas un vēstures objektiem;
 • nodrošināt, lai bibliotēka ar savu darbību attīstītu sabiedrībā interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu un informācijpratību bērnu un jauniešu vidū, kā arī nodrošinot kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas visa vecuma cilvēkiem;
 • popularizēt piedāvāto autorizēto tiešsaistes datu bāzu piedāvājumu.

 

   Veidojot krājumu, bibliotēka nodrošina Gaujienas pagasta, Apes novada iedzīvotājiem un viesiem:

 • pirmo saskarsmi ar grāmatu;
 • piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā ikvienam interesantam;
 • atbalstu formālajai un mūžizglītībai;
 • iespēju atpūsties.

 

Galvenās lietotāju grupas:

 • bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (41%);
 • studenti;
 • interneta lietotāji;
 • seniori;
 • citi interesenti (bezdarbnieki; mājsaimnieces; pašnodarbinātie u.c.).

 

Krājuma veidošanas vispārīgie principi:

 • informācijas resursiem jāatspoguļo dažādi viedokļi;
 • izvēloties dokumentus nav pieļaujama politiska, konfesionāla, komerciāla vai cita ietekmēšana;
 • bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām.

 

Krājumā nekomplektē:

 • pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru;
 • īslaicīgs nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju programmas u.tml.);
 • pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas;
 • mūzikas ierakstus;
 • nošu izdevumus;
 • kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecību);
 • attēlizdevumus (izņemot novadpētniecību);
 • rokrakstus (izņemot novadpētniecību).

 

Bibliotēka veido novadpētniecības dokumentu krājumu, kurā tiek vākti materiāli par Gaujienas pagastu un tā apkārtni, neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas.

 

 

 

Prioritātes krājuma komplektēšanā:

 • jaunākā latviešu daiļliteratūra, citi oriģinālliteratūras darbi (par vēsturi, rakstniekiem, skatuves māksliniekiem, ceļojumiem, kultūrvēsturiskām vietām).
 • literatūra bērniem (prioritāte - latviešu autoru darbi);
 • novadpētniecības dokumenti (materiāli par Gaujienas pagastu un tā apkārtni, neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas)
 • saturīga brīvā laika pavadīšanai - augstvērtīgi un populāri tulkotās daiļliteratūras izdevumi;
 • uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas);
 • literatūra studiju atbalstam (prioritāte- psiholoģija, pedagoģija un lauksaimniecība);
 • uzziņu, vispārīga satura un populārzinātniski izdevumi pamatnozarēs, lai bibliotēka varētu piedāvāt lietotājiem minimālu informāciju par nozari vai tēmu. Nozares, kuru saturam pievēršama pastiprināta uzmanība:
 • vēsture,
 • biogrāfijas
 • folklora,
 • literatūra par veselīgu dzīvesveidu, psiholoģija,
 • māksla (teātris, mūzika);
 • būvniecība, praktiska rakstura izdevumi (kulinārija, rokdarbi).

 

  Literatūras atlases kritēriji: 

 • atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm;
 • izdevuma kvalitāte;
 • valodas aspekts;
 • ·         cena. 

Valodu aptvērums:

 Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā, bērniem un jauniešiem arī svešvalodās. Nozaru literatūra svešvalodās (krievu val. un angļu valodā) tiek saņemta sba kārtā pēc lasītāju pieprasījuma.

 

Krājuma komplektēšanas avoti:

 • pirkumi;
 • abonēšana;
 • dāvinājumi;
 • nozaudēto izdevumu atvietošana;
 • lasīšanas vecināšanas programma “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”.

 

Finansējuma avoti:

 • Apes novada dome;
 • dalība projektos.

 

Jaunieguvumu iegāde:

 • Individuālais komersants Virja AK;
 • Apgāda Zvaigzne ABC grāmatveikals;
 • Izbraukuma tirdzniecības piedāvājumi (Vītola izdevniecība, izdevniecību piedāvājums Grāmatu svētkos);
 • Dāvinājumi (Alūksnes represēto klubs Sarma, dāvinājumi saņemti ar LNB starpniecību, fiziskas personas);
 • neizmanto telemārketingu.

 

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:

 • izdošanas laiks – pēdējo 4 - 5  gadu literatūra, ja nav krājumā;
 • aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;
 • valoda – pamatā latviešu valoda;
 • izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;
 • ·         bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai piedāvāt lietotājiem. 

 

Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli:

 • nolietoti izdevumi;
 • novecojuši pēc satura;
 • liekie dubleti;
 • profilam neatbilstoši izdevumi;
 • nozaudēti izdevumi;
 • dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ;
 • izdevumi nodoti citām bibliotēkām;
 • cirkulācijas biežums (ja izdevums nav lasīts 10 gadus un tam nav īpašas kultūrvēsturiskas nozīmes)

 

Abonēto presi Gaujienas bibliotēka glabā:

 • laikrakstus – 3 gadi (izņemot novada laikrakstus „Malienas Ziņas”, „Alūksnes Ziņas”, kurus glabā pastāvīgi);
 • nozaru žurnālus – pēc vajadzības;
 • populāra rakstura žurnālus (Ilustrētā pasaules vēsture, Ilustrētā zinātne, Leģendas, Planētas noslēpumi, Ilustrētais Juniors) – 5 gadi

Adrese

Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339

Kontaktinformācija

Tālr.: 64381603 (Bibliotēkā)
Fakss: 64381603
E-pasts: gaujiena.biblioteka@ape.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

 • P:09:00-18:00
 • O:09:00-18:00
 • T:09:00-18:00
 • C:09:00-18:00
 • P:09:00-18:00
 • S:-
 • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv