Grā­ma­ta “Kur Ež­ezers ro­tā­jas zils...” ir lie­cī­ba par re­dzē­to, dzir­dē­to, iz­jus­to, pār­dzī­vo­to, pa­zau­dē­to un iz­sap­ņo­to. Šī grā­ma­ta stās­ta par ne­pa­ras­ta Lat­ga­les pa­gas­ta vēs­tu­ri, cil­vē­ku pie­re­dzi.

Iz­dod at­kār­to­ti

Ve­ro­ni­kas Gri­šā­nes jaun­ākā grā­ma­ta “Kur Ež­ezers ro­tā­jas zils...” pie­dzī­vo­ju­si at­kār­to­tu pa­pil­di­nā­tu iz­de­vu­mu, ku­rā no­vēr­stas pir­ma­jā iz­de­vu­mā pa­ma­nī­tās kļū­das. At­kār­to­tais iz­de­vums pub­li­cēts ne­lie­lā  300 ek­semp­lā­ru ti­rā­žā, fak­tis­ki vis­a tā no­nā­ku­si no­va­da do­mes rī­cī­bā.

At­gā­di­nā­šu, ka grā­ma­ta “Kur Ež­ezers ro­tā­jas zils...” ir lie­cī­ba par re­dzē­to, dzir­dē­to, iz­jus­to, pār­dzī­vo­to, pa­zau­dē­to un iz­sap­ņo­to. Šī grā­ma­ta stās­ta par ne­pa­ras­ta Lat­ga­les pa­gas­ta vēs­tu­ri, cil­vē­ku pie­re­dzi. Ve­ro­ni­ka Gri­šā­ne ir ār­ste, Lat­vi­jas valsts aiz­sar­dzī­bas fon­da “Lāč­plē­sis” go­da zī­mes īpaš­nie­ce, Rē­zek­nes pil­sē­tas go­da pil­so­ne, vai­rā­ku pub­li­kā­ci­ju un tri­ju grā­ma­tu au­to­re. Vi­ņas jaun­ākā grā­ma­ta ir īpašs vel­tī­ju­mu Dag­das no­va­da Ezer­nie­ku pa­gas­ta ļau­dīm, kas bū­tī­bā ir kļu­vis par dā­vi­nā­ju­mu, jo au­to­rei nav ie­ne­sis ne­kā­du peļ­ņu.

Ju­ris RO­GA

Ezerzeme, 2011.

Ziņu sagatavoja:
Lidija Igaune,Ezernieku bibliotēkas vadītāja

Tagi: grāmata, Par, EZERNIEKU, pagasta, Ļaudīm