Par 55 jubilejas pasākumu Alsviķu bibliotēkā. Bibliotēka pateicās ar nelielām balvām saviem palīgiem novadpētniecības darbā , ilggadējiem sadarbības partneriem, iestādēm.

Alsviķu bibliotēkai 55

Pasākums noritēja nepiespiestā gaisotnē. Pasākuma dalībnieki atradās improvizētā bibliotēkā. Šoreiz bibliotēka bija nokāpusi uz kultūras nama zāli. Visi pasākuma dalībnieki sēdēja pie klātiem galdiņiem un iemalkojot kafiju un uzkožot kādu našķi pāršķīra uz galdiem uzliktās grāmatas.

Par labu noskaņojumu rūpējās „Lauku suvenīrs” no Zeltiņiem un vakaru improvizētajā bibliotēkā vadīja Astrīda Bētere.

Sākumā noskatījāmies prezentāciju- īsu bibliotēkas vēsturi. Pēc tam godinājām bijušās bibliotekāres- Maiju Kārkliņu, Anitu Rutku, Ausmu Bušu un Līgu Kleinu. Atcerējāmies ilggadējo bibliotekāri Sarmīti Jakobsoni, kura uz mums noskatījās no mākoņa maliņas. Viņa nostrādājusi 19 gadus un 2 mēnešus. Pieminējām arī Ilzi Heinrihsoni, kura tagad strādā jau 8 gadus Īrijā. Šajos gados bibliotēku vadījuši 15 bibliotekāri.

Katrs dalībnieks pirms paldies dāvanas saņemšanas tika intervēts- bija jāatbild uz kādu viņam adresētu jautājumu.

Tālāk godinājām novadpētniecības darbu autorus. Novadpētniecības darbu autori- 9 skolēni- iesniegti 12 darbi – Krista Ramane, Edgars Liepiņš, Laura Liepiņa,  Asnāte Pedece, Sanda Ziņģe, Uldis Meļķis, Dainis Meļķis, Andris Klempners, Santa Laicena, 8 pieaugušie - 13 darbi. Tie bija- Dace Jansone, Velta Kehre, Kalace Brigita, Ruta Birzniece, Velga Vimba, Sandra Laicena, Lilita Muriņa un Anna Semeika

 9 iedzīvotāji par to, ka bibliotēkai dāvinājuši grāmatas vai žurnālus. divi bērni, kas strādāja bibliotēkā vasarās brīvdienās. Tie bija- Āris Lūsis, Arvīds Morozs, Biruta Medne, Matīss Mīntāls, Antra Apine, Inese Ločmele, Sarma Ločmele, Zigmunds Širaks un Viktors Vaivods.

Divi bērni, kas strādāja bibliotēkā vasarās brīvdienās – Trīne Ļuļe un Andris Klempners

Godināti tika arī sadarbības partneri- iestādes. Strautiņu bibliotēkas vadītāja Svetlana Vēvere, vēsturnieki Jānis Polis un Jānis Līcis, Solveiga Selga - tūrisms- pagasta avīze ”Atspulgs” veidotāja, Ārija Rone - attīstības speciāliste, Inita Gailīte- par darbu ar lielākās grupas PII Saulīte audzēkņiem darbojas bērnu žūrijā.

 Paldies dāvanas saņēma sadarbības iestādes- kultūras nama vadītāja Marina Ramane, pensionāru kopa „Noskaņa”, PII Saulīte, Strautiņu pamatskola, Sandra Zeltiņa- bijusī pagasta vadītāja, pārvalžu vadītājs Juris Griščenko, kultūras nodaļas  vadītāja Sanita Eglīte, Alūksnes b-kas direktore Iveta Ozoliņa, metodiķe Silvija Mūrniece, Astrīda Bētere- bijusī kultūras inspektore Alūksnes rajonā.
            Ciemos bija ieradušās bibliotēku vadītājas no Annas, Jaunannas, Mālupes, Malienas, Māriņkalna, Jaunlaicenes, Apes, Zeltiņiem, Ilzenes, Strautiņu bibliotēkām un sveicienu atsūtīja arī Trapenes bibliotekāre, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa un metodiķe Silvija Mūrniece. Bija novada kultūras nodaļas vadītāja Sanita Eglīte un viņas palīdze kultūras darbā - deputāte Valda Zeltiņa.

  Tagi: Pēc Alsviķu jubileja pasākuma