Bibliotēkas aktīv s lasītājas un čaklās rokdarbnieces Līgas Malkcirtes izšuvumi  "Krustiņš pie krustiņa..."