Svētdien
Karuselis apstājies.
Leijerkaste apklususi –
Dievs un miers.
Un kaut kur tālu
Aiz viņiem kokiem
Saklausu vīterojam putnus
Tikpat dzidri,

Tikpat laimīgi
Kā toreiz, aiz viņiem gadiem…

Trimdas dzejniecei Veronikai Strēlertei - 100 (1912-1995)

Bibliotekā varam skatīt izstādi par autores biogrāfiju un viņas darbiem.